Tuyên Bố Miễn Trừ Trách Nhiệm

TUYÊN BỐ TỪ CHỐI TRÁCH NHIỆM

TRUY CẬP VÀ SỬ DỤNG WEBSITE

Website của công ty ASICS tại quốc gia, khu vực của bạn (sau đây gọi là “ASICS”). Vui lòng kiểm tra quốc gia cư trú của bạn theo "Nhà cung cấp dịch vụ và luật quản lý" để biết thêm thông tin.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm này (“Tuyên bố từ chối trách nhiệm”) sẽ được áp dụng cho Website này. Bằng cách sử dụng hoặc truy cập website, bạn đồng ý với Tuyên bố từ chối trách nhiệm. Trong trường hợp có bất kỳ xung đột nào giữa Tuyên bố từ chối trách nhiệm này và bất kỳ điều khoản và điều kiện nào áp dụng cho bất kỳ dịch vụ hoặc sản phẩm nào được cung cấp thông qua website, các điều khoản và điều kiện đó sẽ được ưu tiên áp dụng.

SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Tất cả bản quyền, nhãn hiệu thương mại và quyền thiết kế (đã đăng ký và chưa đăng ký), bằng sáng chế, bí mật kinh doanh, quyền thiết lập, thiện chí, quyền đối với phần mềm máy tính, quyền cơ sở dữ liệu và các quyền hoặc hình thức bảo vệ tương tự hoặc tương đương đang tồn tại hoặc sẽ tồn tại, ngay bây giờ hoặc trong tương lai, ở bất kỳ nơi nào trên thế giới (“Quyền sở hữu trí tuệ”) đối với website và tất cả thông tin, tài liệu và dữ liệu liên quan khác (bao gồm cả ứng dụng) được xuất bản hoặc có sẵn trên website hoặc cách khác (“Nội dung ASICS ”) sẽ vẫn thuộc về ASICS, các công ty thuộc tập đoàn của ASICS hoặc các nhà cấp phép của ASICS. Bạn không được sao chép, tái tạo, tái xuất bản, tháo rời, dịch ngược, thiết kế đối chiếu, tải xuống, đăng, phát sóng, truyền tải, cung cấp cho công chúng hoặc sử dụng bất kỳ Nội dung ASICS nào theo bất kỳ cách nào ngoại trừ mục đích sử dụng cá nhân, phi thương mại của riêng bạn. Bạn cũng đồng ý không điều chỉnh, thay đổi hoặc tạo tác phẩm phái sinh từ bất kỳ Nội dung ASICS nào ngoại trừ mục đích sử dụng cá nhân, phi thương mại của riêng bạn. Việc sử dụng Nội dung ASICS theo bất kỳ cách thức nào khác cần được cho phép trước bằng văn bản của ASICS.

Tên, hình ảnh và biểu trưng nhận dạng ASICS, các công ty thuộc tập đoàn hoặc các bên thứ ba và các sản phẩm và dịch vụ của họ phải tuân theo bản quyền, quyền thiết kế và nhãn hiệu thương mại của ASICS, các công ty thuộc tập đoàn và / hoặc các bên thứ ba. Không có nội dung nào trong Tuyên bố từ chối trách nhiệm này sẽ được hiểu là chuyển giao bất kỳ quyền sở hữu nào đối với Quyền sở hữu trí tuệ đối với bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào của ASICS, các công ty thuộc tập đoàn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào khác.

DỮ LIỆU

ASICS không có nghĩa vụ phải giữ và duy trì bất kỳ dữ liệu nào do bạn nhập hoặc gửi lên website. ASICS không có nghĩa vụ thực hiện bất kỳ bản sao lưu nào của dữ liệu do bạn gửi.

ĐĂNG NỘI DUNG

Bạn chỉ có thể đăng thông tin, tài liệu hoặc dữ liệu khác (“Nội dung Người dùng”) trên hoặc thông qua website (bao gồm nhưng không giới hạn ở bất kỳ diễn đàn nào) mà bạn đã tạo hoặc bạn đã được chủ sở hữu cho phép đăng. Nội dung Người dùng không được vi phạm các điều khoản của Tuyên bố từ chối trách nhiệm này, các quyền của người khác hoặc luật hiện hành. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về Nội dung Người dùng mà bạn tải lên hoặc cung cấp qua các website. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng toàn bộ rủi ro khi đăng Nội dung Người dùng thuộc về bạn và ASICS không chịu trách nhiệm về bất kỳ nội dung nào mà bạn đăng. Bạn cũng đồng ý rằng ASICS và các công ty thuộc tập đoàn ASICS có thể, không giới hạn và chịu trách nhiệm pháp lý đối với bạn, sử dụng theo bất kỳ cách nào tất cả các nhận xét, đề xuất, khiếu nại và phản hồi khác mà bạn cung cấp liên quan đến bất kể website nào hoặc ASICS.

Ngoài ra, bạn hiểu và thừa nhận rằng ASICS không chịu trách nhiệm về tính chính xác, hữu ích, độ tin cậy, chất lượng, an toàn, hoặc Quyền sở hữu trí tuệ của hoặc liên quan đến bất kỳ Nội dung người dùng hoặc Nội dung ASICS nào. ASICS bảo lưu quyền, theo quyết định riêng của mình, từ chối xuất bản, chỉnh sửa hoặc xóa bất kỳ Nội dung Người dùng nào, toàn bộ hoặc một phần mà ASICS xác định là không tuân thủ Tuyên bố từ chối trách nhiệm này, là bất hợp pháp, hoặc có thể bị phản đối, không mong muốn, không phù hợp hoặc không chính xác.

KHÔNG BẢO HÀNH

Website và tất cả Nội dung ASICS được cung cấp tất cả các lỗi trên cơ sở "nguyên trạng" và "sẵn có". ASICS, các công ty thuộc tập đoàn, người cấp phép, đối tác và các nhà cung cấp khác từ chối mọi bảo đảm, dù rõ ràng hay ngụ ý, bao gồm cả những bảo đảm rằng website và tất cả Nội dung ASICS không có lỗi, không có vi rút và có thể hoạt động không bị gián đoạn, chúng tôi không đảm bảo rằng Nội dung ASICS sẽ đáp ứng các yêu cầu của bạn, hoặc các lỗi sẽ được sửa chữa cũng như không ngụ ý bảo đảm rằng website và tất cả Nội dung ASICS có thể bán được, đúng, có chất lượng thỏa đáng, chính xác, đầy đủ, an toàn, hữu ích, phù hợp với một mục đích hoặc nhu cầu cụ thể, đáng tin cậy hoặc không vi phạm, trừ khi những bảo đảm ngụ ý này không được phép loại trừ theo quy định pháp luật. Không có thông tin nào được cung cấp bởi ASICS, các công ty thuộc tập đoàn ASICS, người cấp phép, đối tác tương ứng, nhà cung cấp, nhân viên hoặc đại lý được ủy quyền sẽ tạo ra một bảo hành hoặc mở rộng phạm vi của bất kỳ bảo hành nào không thể bị từ chối theo luật hiện hành. Việc bạn sử dụng website và tất cả Nội dung ASICS CỦA TÔI hoàn toàn do bạn tự chịu rủi ro và ASICS không có nghĩa vụ cung cấp cho bạn bất kỳ hỗ trợ, tư vấn, chỉnh sửa, cập nhật, nâng cấp, sửa lỗi và / hoặc cải tiến của website và tất cả ASICS Nội dung. Một số khu vực pháp lý không cho phép loại trừ các bảo đảm ngụ ý, vì vậy các loại trừ trên có thể không áp dụng cho bạn.

GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM

Mặc dù ASICS sẽ cố gắng cung cấp cho bạn dịch vụ tốt nhất, ASICS trong mọi trường hợp sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với bạn, cho dù trong hợp đồng hay sai phạm, đối với bất kỳ thiệt hại nào phát sinh từ hoặc liên quan đến website hoặc Nội dung ASICS. Giới hạn trách nhiệm nêu trên sẽ không áp dụng trong trường hợp thiệt hại là do sơ suất từ hành vi sai trái cố ý của ban quản lý điều hành ASICS.

Website, Nội dung ASICS, sản phẩm và dịch vụ được cung cấp bởi ASICS, các công ty thuộc tập đoàn hoặc các bên thứ ba của tập đoàn không nhằm mục đích thay thế cho lời khuyên, chẩn đoán hoặc điều trị y tế, hoặc cho tư vấn hoặc chăm sóc cá nhân của một nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe.

THAY ĐỔI

ASICS có thể thay đổi hoặc ngừng bất kỳ khía cạnh, dịch vụ, tính năng hoặc nội dung nào của website bất kỳ lúc nào, bao gồm, nhưng không giới hạn, nội dung, giờ khả dụng và thiết bị cần thiết để truy cập hoặc sử dụng.

ASICS có thể sửa đổi bất kỳ lúc nào các điều khoản của Tuyên bố từ chối trách nhiệm này. Các sửa đổi sẽ có hiệu lực ngay sau khi chúng được xuất bản trên Website.

NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ VÀ LUẬT ÁP DỤNG

Vui lòng kiểm tra quốc gia cư trú của bạn dưới đây để xem:

  • Công ty cung cấp Website của ASICS;
  • Luật chi phối độc quyền Tuyên bố từ chối trách nhiệm này.

Châu Á và Châu Đại Dương

NHẬT BẢN

Nhà cung cấp dịch vụ: ASICS Corporation, 7-1-1, Minatojima-Nakamachi, Chuo-ku, Kobe 650-8555 Japan và ASICS Japan Corporation: 3-1-18, Shinsuna, Koto-ku, Tokyo 136-8585 Japan.

Luật điều chỉnh: Luật Nhật Bản.

HÀN QUỐC

Nhà cung cấp dịch vụ: ASICS Korea Corporation, 17-18 th floor Hanjin Marine Bldg. 25 Gukjegeumyung-ro 2-gil, Yeongdeungpo-gu, Seoul, 150-949, the 'Republic of Korea.

Luật điều chỉnh: Luật Hàn Quốc.

TRUNG QUỐC

Nhà cung cấp dịch vụ: ASICS China Trading Co., L td , 21F, Tower 2, Shanghai Arch, No. 533, Loushanguan Road, Changning District, Shanghai, China, 200051.

Luật điều chỉnh: luật của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.

ĐÀI LOAN

Nhà cung cấp dịch vụ: ASICS Taiwan Corporation, 14F., No 88, SEC.2, Jhongsiao E. Rd., Jhongjheng Dist., Taipei, Taiwan

Luật điều chỉnh: luật Trung Hoa Dân Quốc (Đài Loan).

SINGAPORE

Nhà cung cấp dịch vụ: ASICS Asia PTE. LTD., 1 Wallich Street, # 28-03 Guoco Tower, Singapore 078881.

Luật điều chỉnh: luật Cộng hòa Singapore.

ẤN ĐỘ

Nhà cung cấp dịch vụ: ASICS India Private Limited, 103 C1, First Floor, Time Tower, Sector 28, Main MG Road, Gurgaon, Haryana 122002 India.

Luật điều chỉnh: luật Ấn Độ.

ÚC VÀ NEW ZEALAND

Nhà cung cấp dịch vụ: ASICS Oceania PTY. CÔNG TY TNHH. (ABN 59 003 091 389), 10 Interchange Drive, Eastern Creek, NSW 2766, Australia

Luật điều chỉnh: luật New South Wales, Úc.

CHÂU ÂU, TRUNG ĐÔNG VÀ CHÂU PHI

Nhà cung cấp dịch vụ: ASICS Europe B.V., Taurusavenue 125, 2132 LS Hoofddorp, the Netherlands.

Luật điều chỉnh: luật Hà Lan.

HOA KỲ, CANADA VÀ NAM MỸ

Nhà cung cấp dịch vụ: ASICS America Corporation, 80 Technology Drive, Irvine, California 92618, U.S.A.

Luật áp dụng: luật bang California và Hợp chủng quốc Hoa Kỳ.