09 Aug 2023

SCLAW PUFF

Onitsuka Tiger 2023 秋冬系列推出了全新的 “SCLAW PUFF”。

  • SCLAW PUFF
  • SCLAW PUFF

本款 “SCLAW”系列鞋的设计灵感来自驾驶鞋和 20 世纪 70 年代的摔跤鞋,以虎爪抓痕为设计特点,采用了类似虎爪状的鞋底设计。

  • SCLAW PUFF
  • SCLAW PUFF

虽然整双鞋都是哑光质地的材料,但加入了略带光泽的材料,与表现凹凸感的细节相结合,打造出深度感十足的独特鞋款。

FEATURE

Kanichiro look.2

13 Nov 2023

Kanichiro look.2