ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 • ข้อมูลพื้นฐานของ ASICS
 • การบังคับใช้
  •  ข้อกำหนดเหล่านี้นำไปใช้กับการขายและการซื้อผลิตภัณฑ์ ASICS รวมถึงผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ Onitsuka Tiger ("ผลิตภัณฑ์") บนเว็บไซต์ ระหว่าง ASICS และลูกค้าที่ทำการซื้อดังกล่าว ("ลูกค้า" หรือ "คุณ") ด้วยการสั่งซื้อสินค้ากับ ASICS แสดงว่าคุณยอมรับในข้อกำหนดเหล่านี้ และตกลงที่จะผูกพันกับข้อกำหนดดังกล่าว
 • โปรดทราบว่าข้อกำหนดเหล่านี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา และขึ้นอยู่กับคุณในการตรวจสอบข้อกำหนดเหล่านี้ก่อนสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ
 • ผลิตภัณฑ์
  •  ลูกค้าสามารถสั่งซื้อผลิตภัณฑ์บนเว็บไซต์ ("คำสั่งซื้อ") ตามราคาที่ระบุไว้
 •  ผลิตภัณฑ์จะมีข้อมูลจำเพาะตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดผลิตภัณฑ์ในเว็บไซต์ ขอบเขตของความช่วยเหลือลูกค้าหลังการขายที่เกี่ยวข้องและการรับประกันเชิงพาณิชย์จะอธิบายไว้ในเว็บไซต์และในใบยืนยันการสั่งซื้อ
 • ลูกค้ามีการรับประกันตามกฎหมายในเรื่องความสอดคล้องตามข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์ หากผลิตภัณฑ์ไม่สอดคล้องตามข้อกำหนด ลูกค้าจะได้รับสิทธิ์ตามกฎหมายในการชดเชยสำหรับความไม่สอดคล้องตามข้อกำหนดดังกล่าว
 • ขั้นตอนการสั่งซื้อ
  •  ลูกค้าสามารถดำเนินการสั่งซื้อได้ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้สำหรับลูกค้า:
   • ให้ชื่อและที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่อีเมล รายละเอียดการชำระเงิน และข้อมูลที่จำเป็นอื่นๆ ที่ถูกต้อง
  • ให้ที่อยู่ในการส่งสินค้าซึ่งตั้งอยู่ในอาณาเขตตามที่กำหนดไว้ด้านล่าง และ
  • เป็นเจ้าของหรือผู้ถือครองที่ได้รับอนุญาตซึ่งบัตรเดบิต/เครดิตที่ถูกต้องในการซื้อผลิตภัณฑ์ หากชำระเงินด้วยบัตรเดบิต/เครดิต
  •  ลูกค้าสามารถทำการสั่งซื้อได้โดยการคลิกที่ปุ่ม "เพิ่มลงในรถเข็น" และดำเนินการต่อที่หน้าชำระเงิน
  •  ลูกค้าจะได้รับโอกาสในการทบทวนคำสั่งซื้อ อ่านและยอมรับข้อกำหนด ตรวจสอบราคารวมของคำสั่งซื้อและข้อมูลที่ให้ไว้ รวมถึงแก้ไขข้อผิดพลาดใดๆ ในการป้อนข้อมูลก่อนที่จะยืนยันคำสั่งซื้อ
  •  คำสั่งซื้อของลูกค้าไม่ได้ผูกพันกับ ASICS แต่ถือเป็นข้อเสนอที่เกิดจากลูกค้าที่จะซื้อผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องโดยพิจารณาถึงการชำระเงินในราคาที่เหมาะสม จากนั้น คำสั่งซื้อทั้งหมดจะต้องได้รับการยินยอมอย่างเป็นทางการโดย ASICS ซึ่งอาจเลือกที่จะไม่ยอมรับคำสั่งซื้อที่ผิดปกติและคำสั่งซื้อที่ ASICS สงสัยว่าไม่ได้สั่งซื้อโดยสุจริต
  •  เมื่อ ASICS ได้รับคำสั่งซื้อของลูกค้า ASICS จะส่งอีเมลไปยังลูกค้าผ่านทางที่อยู่อีเมลที่ลูกค้าให้ไว้ ("อีเมลตอบรับ") การดำเนินการนี้จะเกิดขึ้นทันทีอย่างเหมาะสม อีเมลตอบรับจะแสดงถึงการได้รับคำสั่งซื้อ และจะระบุรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ที่สั่งซื้อ อีเมลตอบรับนี้ไม่ถือเป็นการยอมรับคำสั่งซื้อของลูกค้า เป็นแค่การยืนยันว่า ASICS ได้รับคำสั่งซื้อเท่านั้น
  • ข้อสรุปของสัญญา
   •  หลังจากได้รับคำสั่งซื้อของลูกค้า ASICS จะตรวจสอบว่าผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องมีอยู่ในสต็อกหรือไม่ สัญญาที่ควบคุมการขายและการซื้อผลิตภัณฑ์ระหว่างลูกค้ากับ ASICS ("สัญญาซื้อขาย") จะได้รับการสรุปหลังจาก ASICS ส่งอีเมลให้กับลูกค้ายืนยันสัญญาซื้อขายว่าผลิตภัณฑ์ทั้งหมดหรือบางส่วนยังคงมีอยู่ และผลิตภัณฑ์ได้รับการจัดส่งให้กับลูกค้าแล้ว ("อีเมลยืนยัน")
  • ASICS จะไม่ส่งสำเนาสัญญาซื้อขายที่สามารถเข้าถึงได้ ดังนั้น ขอให้ลูกค้าดาวน์โหลด บันทึก และ/หรือพิมพ์สำเนาของอีเมลยืนยันและข้อกำหนดเหล่านี้สำหรับการเก็บบันทึก
  • ราคา
   •  ราคาที่ชำระได้สำหรับผลิตภัณฑ์จะเป็นราคาที่มีผลในขณะที่มีการสั่งซื้อ ซึ่งจะระบุไว้ในอีเมลตอบรับและในอีเมลยืนยัน
  •  ราคาทั้งหมดที่แสดงบนเว็บไซต์รวมภาษีสินค้าและบริการแล้ว แต่ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการจัดส่ง ค่าจัดส่งจะแสดงไว้แยกต่างหากในระหว่างการสรุปขั้นตอนการสั่งซื้อ และสามารถเปลี่ยนแปลงได้ต่อวันและต่อการสั่งซื้อ
  • ข้อผิดพลาดในรายละเอียดผลิตภัณฑ์
   •  หาก ASICS มีข้อผิดพลาดในการนำเสนอผลิตภัณฑ์รายละเอียดของข้อกำหนดเฉพาะ หรือรายการราคา และ
    • ลูกค้าควรได้รับทราบอย่างชัดเจนว่าความผิดพลาดดังกล่าวเป็นความผิดพลาดจากการสะกดหรือการเรียงพิมพ์ หรือ
   • ในบางสถานการณ์ หากลูกค้าไม่สามารถคาดหวังได้อย่างสมเหตุสมผลว่า ASICS จะจัดส่งหรือสามารถจัดส่งผลิตภัณฑ์ที่เป็นไปตามข้อกำหนดเฉพาะเหล่านั้นได้ตามราคาที่ระบุดังกล่าวแล้ว
   • ในกรณีที่เกิดความผิดพลาดตามที่อ้างถึงในข้อ 7.1. ข้อเสนอของ ASICS จะไม่มีผล และจะไม่มีการเข้าทำสัญญาระหว่างลูกค้ากับ ASICS ในกรณีดังกล่าว ASICS จะไม่รับผิดชอบในการจัดส่งผลิตภัณฑ์ใดๆ ที่ลูกค้าสั่งซื้อ และจะไม่จ่ายเงินคืนให้กับลูกค้าสำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นกับลูกค้า
   • เหตุสุดวิสัย
    • โดยไม่คำนึงถึงบทบัญญัติอื่นใดในข้อกำหนดเหล่านี้ ASICS จะไม่รับผิดชอบต่อความล้มเหลวหรือความล่าช้าในการปฏิบัติงานภายใต้ข้อกำหนดเหล่านี้ซึ่งเป็นผลมาจากเหตุสุดวิสัยที่เกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม ASICS จะแจ้งให้ลูกค้าทราบทันทีที่เป็นไปได้อย่างเหมาะสมและใช้ความพยายามอย่างสมเหตุสมผลในเชิงพาณิชย์เพื่อที่จะแก้ไขความล้มเหลวหรือความล่าช้า หากมิใช่เช่นนั้น ASICS จะทำการคืนยอดชำระเงินใดๆ ที่ลูกค้าได้ชำระไว้ เหตุสุดวิสัย หมายถึง เหตุการณ์ใดๆ ที่อยู่นอกเหนือจากการควบคุมอย่างสมเหตุสมผลของ ASICS ซึ่งโดยธรรมชาติอาจไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้ หรือหากสามารถคาดการณ์ล่วงหน้าแต่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแค่ภัยพิบัติจากธรรมชาติ เพลิงไหม้ การระเบิด พายุ แผ่นดินไหว น้ำท่วม การห้ามเรือเข้าออก การจลาจล การก่อวินาศกรรม การประท้วงทั่วทั้งอุตสาหกรรม การปิดโรงงาน การหยุดงานหรืออุปสรรคทางแรงงานอื่นๆ ความล้มเหลวของ ผู้จัดจำหน่ายทั่วทั้งอุตสาหกรรม การขาดแคลนวัสดุ เหตุแห่งสงคราม การก่อการกบฏของพลเรือน เหตุฉุกเฉินในประเทศ หรือการกระทำของรัฐบาล
   • อาณาเขต
    •  ASICS จะส่งมอบผลิตภัณฑ์ไปยังที่อยู่ในประเทศไทย ("อาณาเขต") เท่านั้น
   • การชำระเงิน
    •  การชำระเงินสำหรับคำสั่งซื้อสามารถกระทำได้โดยวิธีใดวิธีหนึ่งดังต่อไปนี้:
     • บัตรเครดิต: ในระหว่างขั้นตอนการสั่งซื้อ ลูกค้าควรกรอกหมายเลขบัตรเครดิตและวันหมดอายุของบัตร ลูกค้าจะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้กรอกชื่อที่ถูกต้องตามข้อมูลที่ระบุไว้ในบัตรเครดิต การชำระเงินจะได้รับการอนุญาตทางออนไลน์ ดังนั้นลูกค้าจะทราบโดยตรงว่าการชำระเงินนั้นสำเร็จหรือไม่ หรือ
    • ธนาคารออนไลน์: ลูกค้าสามารถโอนเงินจากบัญชีธนาคารตามราคาสั่งซื้อไปยัง ASICS ได้โดยตรง
    • การจัดส่ง
     • o ASICS จะรับประกันการจัดส่งผลิตภัณฑ์ไปยังที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบยืนยันการสั่งซื้อ
    • นโยบายการส่งคืนสินค้าและสิทธิ์ในการยกเลิก
     • ลูกค้ามีสิทธิ์ที่จะยกเลิกสัญญาซื้อขายโดยไม่ต้องแจ้งเหตุผลใดๆ ภายใน 7 วันตามปฏิทินนับจากวันที่ได้รับวินค้า สิทธิในการยกเลิกนี้ใช้กับผลิตภัณฑ์ที่ซื้อผ่านทางเว็บไซต์ onitsukatiger.com.th/en-th และ onitsukatiger.com.th/th-th หรือกับสัญญาใดๆ ที่มีร่วมกันระหว่าง ASICS และลูกค้าเท่านั้น
    • เพื่อใช้สิทธิ์ในการยกเลิก ลูกค้าจะต้องแจ้ง ASICS ด้วยการส่งคำขอคืนสินค้าทางออนไลน์หรือที่ร้าน ASICS หรือติดต่อฝ่ายดูแลลูกค้าของเรา
    •  เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดเกี่ยวกับกำหนดเวลาในการยกเลิก ลูกค้าจะต้องส่งข้อมูลการติดต่อสื่อสารเกี่ยวกับการใช้สิทธิ์ของตน หรือติดต่อฝ่ายดูแลลูกค้าของเราก่อนถึงวันครบกำหนด 7 วันตามปฏิทิน
    •  หากลูกค้ายกเลิกสัญญาซื้อขาย ASICS จะคืนเงินที่ได้รับชำระทั้งหมดให้กับลูกค้า ยกเว้นค่าจัดส่ง (ยกเว้นการส่งสินค้าที่ชำรุดบกพร่องหรือการส่งสินค้าผิด) ภายใต้ข้อ 12.5 ASICS จะทำการคืนเงินไม่เกิน 15 วันตามปฏิทินหลังจาก ASICS ได้รับแจ้งเกี่ยวกับการตัดสินใจของลูกค้าในเรื่อง การยกเลิกสัญญาซื้อขาย ASICS จะดำเนินการชำระเงินคืนดังกล่าวด้วยวิธีเดียวกับที่ลูกค้าใช้ทำการชำระเงินสำหรับธุรกรรมในครั้งแรก เว้นแต่ว่าลูกค้าได้ตกลงอย่างชัดแจ้งเป็นอย่างอื่น และไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม ASICS จะรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการคืนเงินดังกล่าว
    • ลูกค้าจะต้องส่งกลับผลิตภัณฑ์ตามขั้นตอนการส่งคืนที่ระบุไว้ในนโยบายการส่งคืนสินค้าของเราโดยไม่ล่าช้าเกินควร นับจากวันที่ลูกค้าได้แจ้งยกเลิก สัญญาซื้อขายกับ ASICS เว้นแต่ ASICS จะได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น ASICS จะไม่รับผิดชอบต่อการจัดส่งที่สูญหาย
    •  ASICS จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการส่งคืนผลิตภัณฑ์ หากลูกค้าใช้บริการส่งคืนทางไปรษณีย์และใช้ขั้นตอนตามที่กำหนดไว้ในนโยบายการส่งคืนสินค้า มิฉะนั้น ลูกค้าจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายโดยตรงของการส่งคืนผลิตภัณฑ์ในร้านค้า
    •  ลูกค้าจะรับผิดชอบต่อเฉพาะมูลค่าใดๆ ที่ลดลงของผลิตภัณฑ์ซึ่งเกิดจากการจัดการผลิตภัณฑ์ นอกเหนือจากสิ่งที่จำเป็นในการสร้างสภาพ ลักษณะและ การทำงานของผลิตภัณฑ์
    • o ลูกค้าไม่มีสิทธิ์ที่จะยกเลิกสัญญาซื้อขายที่เกี่ยวข้องกับ:
     • การจัดหาผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นตามข้อกำหนดเฉพาะของผู้บริโภค หรือผลิตภัณฑ์ที่มีความชัดเจนเฉพาะบุคคล และ
    • การจัดหาผลิตภัณฑ์ที่ปิดผนึกซึ่งไม่เหมาะสำหรับการส่งคืนเนื่องจากเหตุผลด้านการปกป้องคุ้มครองสุขภาพหรือสุขอนามัย และผลิตภัณฑ์ที่ถูกเปิดผนึกหลังการจัดส่ง
    • ผลิตภัณฑ์ที่บกพร่อง
     • ASICS จะจัดส่งผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้า โดยที่ผลิตภัณฑ์จะต้องเป็นไปตามสัญญาซื้อขายสำหรับผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ("ข้อตกลง")
    •  หากผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้าซื้อไม่สอดคล้องกับสัญญาซื้อขายในเวลาที่ผลิตภัณฑ์ถูกจัดส่งไปยังที่อยู่ในการส่งสินค้าในใบสั่งซื้อหรือในเวลาที่มีการรับสินค้าที่ร้าน ASICS ดังนั้นแล้ว ASICS จะต้องรับผิดชอบต่อลูกค้า โดยจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดสำหรับกฎหมายที่ใช้บังคับ
    •  ในกรณีที่ผลิตภัณฑ์ไม่ตรงตามสัญญา ลูกค้ามีสิทธิ์ที่จะยกเลิกข้อตกลง
    •  ในกรณีที่มีการยกเลิกข้อตกลง ASICS อาจขอให้ลูกค้าส่งคืนผลิตภัณฑ์ก่อนที่ ASICS จะสามารถดำเนินการคืนเงินให้ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการส่งคืนผลิตภัณฑ์ไปให้กับ ASICS โปรดดูที่แบบฟอร์มการส่งคืนที่ให้ไว้เมื่อมีการจัดส่งผลิตภัณฑ์ เมื่อ ASICS ได้รับผลิตภัณฑ์ และยืนยันว่าผลิตภัณฑ์ไม่ตรงตามสัญญา ASICS จะดำเนินการคืนเงินให้ ลูกค้าจะได้รับการแจ้งทางอีเมลเมื่อ ASICS ได้เสร็จสิ้นขั้นตอนการส่งคืนแล้ว
    •  ASICS จะจ่ายเงินทั้งหมดที่ได้รับชำระจากลูกค้าคืนให้กับลูกค้า รวมถึงเงินส่วนราคาของผลิตภัณฑ์ แต่ไม่รวมค่าจัดส่งและค่าใช้จ่ายในการขนส่งสำหรับการส่งคืนผลิตภัณฑ์โดยไม่ล่าช้าเกินควร ASICS จะดำเนินการชำระเงินคืนดังกล่าวด้วยวิธีเดียวกับที่ลูกค้าใช้ทำการชำระเงินสำหรับธุรกรรมในครั้งแรก เว้นแต่จะมีการตกลงอย่างชัดแจ้งเป็นอย่างอื่น ในกรณีใดๆ ก็ตาม ลูกค้าจะไม่ต้องรับผิดชอบค่าธรรมเนียมใดๆ ที่เป็นผลมาจากการชำระคืนเงินดังกล่าว
    • ASICS จะรับผิดชอบเฉพาะกรณีที่ผลิตภัณฑ์ไม่ตรงตามสัญญาในเวลาที่จัดส่งเท่านั้น
    •  ASICS ไม่สามารถยอมรับหรือรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นเนื่องจากข้อเท็จจริงที่ว่าผลิตภัณฑ์ไม่ได้รับการดูแลรักษาให้สอดคล้องกับคำแนะนำในการดูแลรักษา หรือไม่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์ตามคำแนะนำการใช้งาน หรือหากผลิตภัณฑ์ถูกใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้เมื่อมีการจำหน่าย
    •  ตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต ASICS จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดจากความไม่สอดคล้องตามข้อกำหนด ภายใต้ขอบเขตที่ว่าความเสียหายดังกล่าวนั้นเกิดจากความเสียหายทางอ้อม ความเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่อง การสูญเสียกำไรหรือรายได้ การสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ
    •  อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่มีความแตกต่างจากข้างต้น ASICS มิได้ยกเว้นหรือจำกัดความรับผิดทางกฎหมายของเรา ในกรณีที่มีการเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บส่วนบุคคลอันเป็นผลจากการกระทำหรือการละเลยของ ASICS
    •  ASICS ใคร่ขอแจ้งให้คุณทราบว่า คุณว่าคุณมีสิทธิตามกฎหมายภายใต้กฎหมายในประเทศใช้ที่บังคับที่ควบคุมการขายสินค้าอุปโภคบริโภค และสิทธิเหล่านั้นจะไม่ได้รับผลกระทบจากข้อกำหนดของใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์นี้
    • ข้อมูลส่วนบุคคล
     •  นโยบายความเป็นส่วนตัวของ ASICS มีผลใช้บังคับ นโยบายความเป็นส่วนตัวอยู่ในเว็บไซต์ภายใต้ลิงก์นโยบายความเป็นส่วนตัว
    • กฎหมายที่ใช้บังคับ
     •  ความสัมพันธ์ทางกฎหมายระหว่าง ASICS และลูกค้าจะอยู่ภายใต้กฎหมายของประเทศไทย
    • สามารถเข้าทำสัญญา (ซึ่งข้อกำหนดเหล่านี้มีผลใช้บังคับ) ในภาษาอังกฤษ
    • การร้องเรียน
     • หาก ASICS มีข้อผิดพลาดใดๆ เกี่ยวกับการสั่งซื้อ หากลูกค้ามีการร้องเรียน หรือหากลูกค้าต้องการที่จะติดต่อกับ ASICS ด้วยเหตุผลอื่นๆ โปรดติดต่อ ASICS ทันทีที่ customers-otth@onitsukatiger.com และเรายินดีที่จะช่วยเหลือคุณ เวลาทำการปกติของเราคือ 9:00 - 17:00 GMT +7 วันจันทร์ถึงวันศุกร์ ASICS จดทะเบียนกับ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ประเทศไทย ภายใต้หมายเลขจดทะเบียน 0105559058687