การปฏิเสธความรับผิดชอบ

การปฏิเสธความรับผิดชอบ

ASICS - การปฏิเสธความรับผิดชอบ

การเข้าถึงและการใช้งานเว็บไซต์

ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปต่อไปนี้ ("ข้อกำหนดและเงื่อนไข") จะใช้กับการเข้าถึงและการใช้งานเว็บไซต์ ("เว็บไซต์") ของบริษัท เอสิกส์ ประเทศไทย จำกัด ("ASICS")

ด้วยการใช้หรือการเข้าถึงเว็บไซต์ แสดงว่าคุณยอมรับในข้อกำหนดและเงื่อนไข ในกรณีที่มีความขัดแย้งระหว่างข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้กับข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับบริการหรือผลิตภัณฑ์ใดๆ ที่ส่งมอบผ่านเว็บไซต์ ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านั้นจะมีผลเหนือกว่า

ทรัพย์สินทางปัญญา

ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า และสิทธิในการออกแบบ (ทั้งจดทะเบียนและไม่ได้จดทะเบียน) สิทธิบัตร ความลับทางการค้า สิทธิในลักษณะภายนอกของสินค้า ค่าความนิยม สิทธิในซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ สิทธิในฐานข้อมูลและสิทธิที่คล้ายคลึงกันหรือเท่าเทียมกันทั้งหมด หรือรูปแบบของการป้องกันที่ดำรงอยู่หรือจะดำรงอยู่ในปัจจุบันหรือในอนาคต ไม่วาจะส่วนใดของโลก ("สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา") ที่เกี่ยวกับเว็บไซต์และข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด วัสดุและข้อมูลอื่นๆ (รวมถึงการใช้งาน) ที่เผยแพร่ มีอยู่ใน หรือผ่านทางเว็บไซต์หรืออื่นๆ ("เนื้อหาของ ASICS") จะยังคงเป็นของ ASICS, บริษัทในกลุ่ม หรือผู้ออกใบอนุญาต คุณไม่สามารถแจกจ่าย แลกเปลี่ยน จำหน่าย คัดลอก แก้ไข ทำซ้ำ เผยแพร่ใหม่ ถอดแยก แปลกลับ ทำวิศวกรย้อนกลับ แสวงหาประโยชน์ ดาวน์โหลด โพสต์ ออกอากาศ ส่งผ่าน ทำให้สามารถใช้ได้กับสาธารณะ หรือใช้เนื้อหาใดๆ ของ ASICS ในทางใดก็ตาม ยกเว้นเพื่อการใช้งานส่วนตัวของคุณเองซึ่งไม่ใช่การใช้งานในเชิงพาณิชย์ นอกจากนี้ คุณยังตกลงที่จะไม่ปรับเปลี่ยน แก้ไข หรือสร้างงานลิขสิทธิ์สืบเนื่องจากเนื้อหาใดๆ ของ ASICS ยกเว้นเพื่อการใช้งานส่วนตัวของคุณเองซึ่งไม่ใช่การใช้งานในเชิงพาณิชย์ การใช้งานเนื้อหาอื่นใดของ ASICS จะต้องได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก ASICS ก่อน

ชื่อ ภาพ และโลโก้ที่ระบุถึง ASICS บริษัทในกลุ่มหรือบุคคลที่สาม และผลิตภัณฑ์รวมถึงบริการของบุคคลที่สามจะอยู่ภายใต้ลิขสิทธิ์ สิทธิในการออกแบบและเครื่องหมายการค้าของ ASICS, บริษัทในกลุ่ม และ/หรือบุคคลที่สาม ไม่มีสิ่งใดที่อยู่ในข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ที่จะถูกตีความว่าเป็นการโอนกรรมสิทธิ์ของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาในผลิตภัณฑ์หรือบริการใดๆ ของ ASICS, บริษัทในกลุ่ม หรือบุคคลที่สามอื่นใด

คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวทางออนไลน์

ความเป็นส่วนตัวของคุณคือสิ่งสำคัญสำหรับเรา เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณให้ดียิ่งขึ้น เราจึงได้ออกคำประกาศซึ่งอธิบายถึงแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับข้อมูลออนไลน์ของเราและตัวเลือกที่คุณสามารถกำหนดได้ เกี่ยวกับวิธีเก็บรวบรวมข้อมูลของคุณและการนำไปใช้บนเว็บไซต์ คลิกที่นี่ [ลิงก์ไปยังนโยบายความเป็นส่วนตัว] เพื่อเข้าถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้

ความปลอดภัย

การส่งผ่านทางอินเทอร์เน็ตไม่มีความส่วนตัวอย่างสมบูรณ์หรือปลอดภัยเลย ข้อความหรือข้อมูลใดๆ ที่คุณส่งไปยังเว็บไซต์อาจถูกอ่านหรือดักจับโดยผู้อื่น เว้นแต่จะมีการแจ้งให้ทราบเป็นพิเศษว่ามีการเข้ารหัสข้อความเฉพาะ การส่งข้อความทางอีเมลไปยัง ASICS ไม่ได้เป็นการสร้างภาระผูกพันหรือความรับผิดชอบซึ่งกันและกันของ ASICS ที่มีต่อคุณ

ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านใดๆ ที่ใช้สำหรับเว็บไซต์มีไว้สำหรับใช้แต่ละบุคคลเท่านั้น คุณจะต้องรับผิดชอบต่อความปลอดภัยของชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณ (ถ้ามี) ASICS มีสิทธิ์ที่จะตรวจสอบชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณ และมีสิทธิ์ที่จะขอให้คุณเปลี่ยนตามดุลยพินิจ หากคุณใช้ชื่อผู้ใช้หรือรหัสผ่านที่ ASICS พิจารณาแล้วว่าไม่ปลอดภัย ASICS มีสิทธิ์ที่จะขอให้คุณเปลี่ยน ซึ่งหากคุณไม่สามารถทำตามได้ ASICS อาจยกเลิกบัญชีของคุณ

การละเมิดระบบรักษาความปลอดภัย

คุณไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้บริการหรือสิ่งอำนวยความสะดวกใดๆ ที่จัดให้มีที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์เหล่านี้เพื่อเจาะระบบรักษาความปลอดภัยหรือเปลี่ยนเพื่อทำลายทรัพยากรหรือบัญชีของระบบ การใช้หรือแจกจ่ายเครื่องมือที่ออกแบบมาเพื่อเจาะระบบรักษาความปลอดภัย (เช่น โปรแกรมคาดเดารหัสผ่าน เครื่องมือเจาะระบบ หรือเครื่องมือตรวจสอบหาจุดอ่อนของระบบเป้าหมายบนเครือข่าย) เป็นสิ่งห้ามกระทำอย่างเคร่งครัด หากคุณมีส่วนเกี่ยวข้องในการละเมิดการรักษา ความปลอดภัยระบบ ASICS ขอสงวนสิทธิ์ในการเปิดเผยรายละเอียดของคุณต่อผู้ดูแลระบบที่เว็บไซต์อื่น เพื่อช่วยพวกเขาในการแก้ไขปัญหาด้านความปลอดภัย

ลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่นๆ

เว็บไซต์นี้อาจมีการเชื่อมโยงไปยังไซต์อินเทอร์เน็ตอื่นๆ บนเวิลด์ไวด์เว็บ ASICS จัดให้มีการเชื่อมโยงดังกล่าวเพื่อความสะดวกของคุณเท่านั้น และจะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาของเว็บไซต์ใดๆ ที่เชื่อมโยงไปยังหรือจากเว็บไซต์นี้ การเชื่อมโยงจากเว็บไซต์ไปยังเว็บไซต์อื่นๆ ไม่ได้เป็นการบ่งชี้ว่า ASICS อนุมัติ รับรอง สนับสนุน หรือแนะนำเว็บไซต์ดังกล่าวนั้น ASICS ขอปฏิเสธการรับประกันทั้งหมดทั้งโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยที่เกี่ยวกับความเที่ยงตรง ความถูกต้องตามกฎหมาย ความน่าเชื่อถือ หรือการมีผลบังคับใช้ของเนื้อหาใดๆ บนเว็บไซต์ใดๆ ASICS จะไม่รับผิดชอบต่อแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์อื่นๆ ที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์นี้ ผู้ใช้ควรตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวแยกต่างหากสำหรับเว็บไซต์อื่นๆ เหล่านั้นที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์นี้

ไม่มีการรับประกัน

เว็บไซต์และเนื้อหาทั้งหมดถูกจัดไว้ให้โดยมีข้อบกพร่องทั้งหมดบนรากฐาน "ตามที่เป็น" และ "ตามที่มีอยู่" ASICS, บริษัทในกลุ่ม, ผู้ออกใบอนุญาต, คู่ค้าและผู้จัดจำหน่ายอื่นๆ ปฏิเสธการรับประกันทั้งหมดไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย รวมทั้งการรับประกันว่าเว็บไซต์และเนื้อหาทั้งหมดของ ASICS จะปราศจากข้อบกพร่อง ปราศจากไวรัส และจะสามารถทำงานได้โดยไม่มีการขัดจังหวะ ว่าจะสามารถตอบสนองต่อความต้องการของคุณ หรือข้อผิดพลาดจะได้รับการแก้ไข และการรับประกันโดยนัยว่าเว็บไซต์และเนื้อหาทั้งหมดของ ASICS สามารถนำไปใช้เพื่อการค้าได้ มีความถูกต้อง มีคุณภาพที่น่าพอใจ เที่ยงตรง เพียงพอ ปลอดภัย มีประโยชน์ เหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์หรือความต้องการเฉพาะ เชื่อถือได้ หรือไม่เป็นการละเมิด เว้นแต่การรับประกันโดยนัยดังกล่าวไม่สามารถยกเว้นได้ตามกฎหมาย ข้อมูลที่ได้รับจาก ASICS, บริษัทในกลุ่ม, ผู้ออกใบอนุญาต, คู่ค้าแต่ละราย, ผู้จัดจำหน่าย, พนักงานหรือตัวแทนที่ได้รับอนุญาต ไม่สามารถสร้างการรับประกันหรือขยายขอบเขตของการรับประกันใดๆ ที่ไม่สามารถปฏิเสธได้ภายใต้กฎหมายที่ใช้บังคับ การใช้งานเว็บไซต์และเนื้อหาทั้งหมดของ ASICS เป็นความเสี่ยงของคุณแต่เพียงผู้เดียว และ ASICS ไม่มีภาระผูกพันที่จะให้การสนับสนุน คำแนะนำ การแก้ไขข้อผิดพลาด การปรับปรุง การอัปเกรด การแก้ไขจุดบกพร่อง และ/หรือการปรับปรุงเว็บไซต์และเนื้อหาทั้งหมดของ ASICS เขตอำนาจศาลบางเขตไม่อนุญาตให้มีการยกเว้น การรับประกันโดยนัย ดังนั้นการยกเว้นดังกล่าวอาจไม่มีผลบังคับใช้กับคุณ

การจำกัดความรับผิด

แม้ว่า ASICS พยายามที่จะให้บริการที่ดีที่สุด แต่ไม่ว่าภายใต้สถานการณ์ใดๆ ASICS จะไม่รับผิดชอบต่อคุณไม่ว่าจะในสัญญาหรือการละเมิดสำหรับความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์หรือเนื้อหาของ ASICS การจำกัดความรับผิดดังกล่าวข้างต้นจะไม่มีผลบังคับใช้ในกรณีที่เกิดความเสียหายขึ้นอันเนื่องมาจากความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง หรือการประพฤติมิชอบโดยเจตนาของฝ่ายบริหารของ ASICS

เว็บไซต์, เนื้อหาของ ASICS, ผลิตภัณฑ์และบริการที่ ASICS, บริษัทในกลุ่มหรือบุคคลที่สามได้จัดไว้ให้มิได้มีเจตนาที่จะให้บริการเพื่อใช้แทนคำแนะนำทางการแพทย์ การวินิจฉัยหรือการรักษา หรือเป็นคำแนะนำรายบุคคลหรือการดูแลสุขภาพของผู้ให้บริการด้านสุขภาพ

สิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้หรือเนื้อหาเว็บไซต์

ASICS ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกหลักเกณฑ์ การให้บริการ คุณสมบัติหรือเนื้อหาของเว็บไซต์หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขใดๆ เหล่านี้ได้ตลอดเวลา รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแค่เนื้อหา ชั่วโมงที่ให้บริการได้ และอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการเข้าถึงหรือการใช้งาน การแก้ไขจะมีผลทันทีที่มีการเผยแพร่บนเว็บไซต์ ด้วยการใช้เว็บไซต์ต่อไปหลังจากที่มีการแจ้งการเปลี่ยนแปลงใดๆ ดังกล่าวแล้ว แสดงว่าคุณยอมรับและเห็นพ้องกับเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น นอกจากนี้ ASICS ยังอาจเพิ่ม เปลี่ยนแปลง ยกเลิกลบ หรือระงับเนื้อหาอื่นใดของ ASICS ที่ประกาศบนเว็บไซต์ รวมถึงคุณสมบัติและข้อกำหนดเฉพาะของผลิตภัณฑ์และบริการที่อธิบายหรือแสดงบนเว็บไซต์เป็นการชั่วคราวหรือถาวรในเวลาใดก็ตาม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและไม่ต้องรับผิดชอบ

การชดใช้ค่าเสียหายและการปลดเปลื้อง

คุณตกลงที่จะชดใช้ค่าเสียหายและปกป้อง ASICS และเจ้าหน้าที่ กรรมการบริษัท พนักงาน ตัวแทน ผู้จัดจำหน่าย และบริษัทในเครือจากและต่อการเรียกร้องการทวงถาม หนี้สิน ต้นทุน หรือค่าใช้จ่าย รวมทั้งค่าธรรมเนียมทนายความที่เหมาะสมใดๆ และทั้งหมด อันเป็นผลจากการละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้

การระงับข้อพิพาท

ตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต ข้อพิพาทใดๆ ที่เกิดจากหรือที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้จะถูกอ้างถึงในการตัดสินขั้นสุดท้ายโดยอนุญาโตตุลาการที่ดูแลจัดการโดยสถาบันอนุญาโตตุลาการ ตามกฎของอนุญาโตตุลาการแห่งสถาบันอนุญาโตตุลาการในเวลาที่มีผลบังคับใช้ ศูนย์กลางของอนุญาโตตุลาการคือประเทศไทย ศาลจะประกอบด้วยอนุญาโตตุลาการหนึ่งท่าน และภาษาของอนุญาโตตุลาการจะเป็นภาษาอังกฤษ

กฎหมายที่ใช้บังคับ

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้จะถูกควบคุมโดยกฎหมายของประเทศไทยเท่านั้น