Regulamin

 • Ogólne
  Svg Vector Icons : http://www.onlinewebfonts.com/icon

  1. DANE FIRMY ASICS

  W niniejszym regulaminie ogólnym, jak również na stronie internetowej, „ASICS” oznacza założoną i zarejestrowaną w Holandii spółkę ASICS Europe B.V. z siedzibą w Amsterdamie (Holandia). Zarejestrowana siedziba spółki ASICS znajduje się pod adresem Taurusavenue 165, (2132 LS) Hoofddorp (Holandia), adres e-mail: consumer-pl@asics.com. Spółka ASICS figuruje w rejestrze handlowym pod numerem 34092761 i jest zarejestrowanym podatnikiem VAT o numerze NL-8033.24.273.B.01.

  2. ZAKRES OBOWIĄZYWANIA

  Niniejszy regulamin ogólny obejmuje wszelkie oferty spółki ASICS dotyczące produktów sprzedawanych za pośrednictwem strony internetowej oraz wszelkie umowy zawarte między spółką ASICS a klientem dotyczące sprzedawania i dostarczania towarów lub usług klientowi.

  3. PRODUKTY

  Klient może składać zamówienia na produkty oferowane za pośrednictwem strony internetowej po wskazanej cenie.

  Produkty mają właściwości zgodne z opisem znajdującym się na stronie internetowej. Zakres stosownego wsparcia posprzedażowego i gwarancji handlowych opisano na stronie internetowej oraz na potwierdzeniu zamówienia.

  Klientowi przysługuje prawna gwarancja zgodności na produkty. W przypadku niezgodności produktów klient może podjąć przewidziane w przepisach odpowiednie środki odwoławcze.

  4. PROCEDURA ZAMAWIANIA

  4.1. Klient może złożyć zamówienie pod warunkiem, że:

  ○      a) poda swoje prawidłowe imię i nazwisko oraz adres, numer telefonu, adres e-mail, dane płatnicze oraz inne wymagane informacje;

  ○      b) poda adres dostawy lub wskaże sklep z opcją odbioru osobistego, który znajduje się na Terytorium[RH1] określonym w poniższej definicji;

  ○      c) jest właścicielem ważnej karty debetowej/kredytowej bądź jest uprawniony do posługiwania się nią w celu zakupu produktów (w przypadku płatności kartą debetową/kredytową).

  4.2. Zamówienie online składa się poprzez kliknięcie przycisku „PAY NOW” („Zapłać teraz”) i przejście do kasy.

  4.3. Przed potwierdzeniem zamówienia klient będzie miał okazję je przejrzeć, przeczytać i zaakceptować regulamin ogólny, sprawdzić łączną kwotę zamówienia oraz podane przez siebie informacje i poprawić ewentualne błędy.

  4.4. Złożone i potwierdzone zamówienie nie jest dla spółki ASICS wiążące, a jedynie stanowi ofertę sprzedaży wskazanych produktów na rzecz klienta w zamian za uiszczenie płatności w stosownej kwocie. Wszelkie zamówienia muszą zyskać formalną akceptację spółki ASICS, która może odrzucić zamówienia nietypowe lub, w mniemaniu spółki, złożone w złej wierze.

  4.5. Po otrzymaniu potwierdzonego zamówienia ASICS prześle wiadomość informującą o przyjęciu zamówienia oraz o szczegółach zamówionych produktów na adres e-mail podany przez klienta. ASICS prześle wiadomość tak szybko, jak będzie to możliwe w danych okolicznościach. Przesłana wiadomość nie jest równoznaczna z zaakceptowaniem zamówienia klienta, a jedynie potwierdza jego otrzymanie przez ASICS.

  5. ZAWARCIE UMOWY

  5.1. Po otrzymaniu zamówienia klienta ASICS sprawdzi, czy odpowiednie produkty są dostępne w magazynie. Umowa pomiędzy klientem a spółką ASICS zostanie zawarta dopiero po przesłaniu klientowi wiadomości e-mail z potwierdzeniem umowy i dostawy (e-mail z potwierdzeniem warunków dostawy), informującej, że wszystkie produkty – lub ich część – są dostępne i zostały wysłane albo że zamówienie(-a) jest/są gotowe do odbioru w wybranym sklepie.

  5.2. ASICS nie udostępni kopii powyższej umowy, dlatego klient powinien pobrać, zapisać lub wydrukować potwierdzenie zamówienia oraz niniejszy regulamin ogólny na własny użytek.

  6. CENY

  6.1. Cena, jaką należy zapłacić za produkt, to cena obowiązująca w chwili składania zamówienia, wskazana w wiadomości informującej o przyjęciu zamówienia oraz w wiadomości z potwierdzeniem zamówienia.

  6.2. We wszystkie ceny wliczony jest podatek VAT.

  6.3. Wskazane na stronie internetowej ceny nie obejmują kosztów dostawy, które zostaną podane osobno na etapie finalizacji zamówienia. Mogą one podlegać zmianom w zależności od dnia oraz zamówienia.

  7. NIEZGODNOŚCI

  7.1. Jeśli prezentacja, opis specyfikacji lub cennik produktu ASICS zawiera błąd, a: i) powinno być dla klienta oczywiste, że wynika on z błędu ortograficznego bądź typograficznego lub ii) klient w danych okolicznościach nie mógł racjonalnie oczekiwać, że ASICS dostarczy lub będzie w stanie dostarczyć produkt o takich specyfikacjach we wskazanej cenie, wiążąca umowa nie zostanie zawarta.

  7.2. W razie wystąpienia błędu opisanego w punkcie 7.1. oferta ASICS jest nieważna, a umowa pomiędzy klientem a spółką ASICS nie zostanie zawarta. W takim przypadku spółka ASICS nie będzie zobowiązana do dostawy zamówionych produktów ani do wypłaty odszkodowania na rzecz klienta za poniesione straty.

  8. ROZWIĄZANIE W RAZIE PROBLEMÓW Z DOSTAWĄ

  8.1. Jeśli po zawarciu umowy ASICS ustali, że nie jest w stanie dostarczyć zamówionych produktów (np. z powodu zagubienia paczki w trakcie dostawy) i nie ponosi odpowiedzialności za tę sytuację, spółce ASICS przysługuje prawo do rozwiązania umowy. ASICS niezwłocznie powiadomi o tym klienta i zwróci wszelkie uiszczone płatności.

  9. TERYTORIUM

  9.1. ASICS dostarcza klientom produkty wyłącznie na terenie Austrii, Belgii, Danii, Francji, Niemiec, Holandii, Portugalii, Hiszpanii i Włoch

  10. PŁATNOŚĆ

  10.1 Płatność za produkty można przekazać przy użyciu jednej z poniższych metod:

  a) Karta kredytowa (MasterCard lub Visa): Składając zamówienie, klient powinien podać numer i datę ważności swojej karty kredytowej. Należy się upewnić, że nazwisko wpisano w takiej postaci, w jakiej widnieje na karcie kredytowej. Płatność autoryzowana jest za pośrednictwem Internetu, więc klient od razu uzyska informację, czy została zaakceptowana.

  b) PayPal: Za pomocą serwisu PayPal klient może przekazać płatność spółce ASICS bezpośrednio ze swojego konta bankowego, karty kredytowej lub konta PayPal.

  c) iDEAL: Za pomocą rozwiązania iDEAL klient może przekazać płatność spółce ASICS bezpośrednio ze swojego konta bankowego, korzystając z zaufanej platformy internetowej udostępnianej przez bank.

  11. ZACHOWANIE TYTUŁU WŁASNOŚCI

  11.1. Dostarczone produkty pozostają własnością spółki ASICS do czasu, aż klient uiści w całości wszystkie kwoty wynikające z zawarcia wszelkich umów ze spółką ASICS. Dotyczy to również pokrycia kosztów związanych m.in. z wcześniejszymi lub późniejszymi dostawami bądź częściowymi dostawami. Klient nie może sprzedawać, zbywać ani obciążać produktów, jeśli nie nastąpiło przejście prawa własności tych produktów na klienta.

  12. TERMIN DOSTAWY

  12.1. ASICS dostarczy zamówione produkty w ciągu 30 (trzydziestu) dni od przesłania klientowi potwierdzenia zamówienia.

  12.2. Termin dostawy jest orientacyjny, a nie wiążący.

  12.3. ASICS zadba o dostarczenie produktu na adres wskazany w potwierdzeniu zamówienia.

  12.4. W przypadku „odbioru osobistego” obowiązują następujące postanowienia:

  ●      Gdy zamówienie będzie gotowe do odbioru w wybranym sklepie, klient otrzyma stosowne powiadomienie w wiadomości e-mail;

  ●      Zamówienie będzie dostępne w wybranym sklepie przez 14 dni.

  ●      Jeśli zamówienie nie zostanie odebrane w ciągu 14 dni kalendarzowych, spółka ASICS anuluje je i zwróci klientowi pieniądze na konto powiązane z użytą metodą płatności.

  ●      Aby odebrać zamówienie, klient musi okazać dokument tożsamości ze zdjęciem wydany przez organ administracji rządowej oraz numer potwierdzenia zamówienia lub wydruk wiadomości e-mail z potwierdzeniem.

  13. POLITYKA ZWROTÓW I PRAWO ODSTĄPIENIA

  13.1. Klientowi przysługuje prawo do anulowania lub rozwiązania umowy w ciągu 30 dni roboczych od otrzymania przedmiotu na adres dostawy lub odebrania go w wybranym sklepie.

  13.2. Klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy lub anulowania umowy w ciągu 30 dni bez podania przyczyny.

  13.3. Prawo do odstąpienia od umowy lub anulowania umowy dotyczy tylko produktów zakupionych za pośrednictwem strony internetowej.

  13.4. Prawo do odstąpienia od umowy lub anulowania umowy wygasa po upływie 30 dni od jednej z czterech poniższych dat:

  a) daty objęcia towaru w fizyczne posiadanie przez klienta lub stronę trzecią inną niż przewoźnik wskazaną przez klienta;

  b) w przypadku umowy dotyczącej zamówienia obejmującego wiele towarów, które zostały dostarczone osobno: daty objęcia ostatniego towaru w fizyczne posiadanie przez klienta lub stronę trzecią inną niż przewoźnik wskazaną przez klienta;

  c) w przypadku umowy dotyczącej dostawy towaru złożonego z wielu partii lub części: daty objęcia ostatniej partii lub części w fizyczne posiadanie przez klienta lub stronę trzecią inną niż przewoźnik wskazaną przez klienta;

  d) w przypadku umowy dotyczącej regularnej dostawy towarów w ustalonym okresie czasu: daty objęcia pierwszego towaru w fizyczne posiadanie przez klienta lub stronę trzecią inną niż przewoźnik wskazaną przez klienta.

  13.5. Aby móc skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy bądź anulowania umowy, klient musi powiadomić spółkę ASICS Europe B.V., składając jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu. Stosowną informację można przekazać bezpłatnie, kontaktując się z naszym działem obsługi klienta pod numerem +48 223075388 albo wysyłając wiadomość e-mail na adres consumer-pl@asics.com. Wzór formularza odstąpienia od umowy można znaleźć tutaj: (wstawić łącze do wzoru formularza odstąpienia od umowy [Załącznik A]). Wzór formularza odstąpienia od umowy służy jako szablon i nie jest obligatoryjny.

  13.6. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy lub anulowaniu umowy zostanie uznane za złożone w terminie, jeżeli klient wyśle powiadomienie o skorzystaniu z tego prawa lub skontaktuje się z naszą Obsługą klienta przed upływem okresu odstąpienia od umowy.

  13.7. Jeśli klient odstąpi od umowy lub ją anuluje, ASICS zwróci mu wszelkie otrzymane płatności, łącznie z kosztami dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego typu dostawy innego niż najtańszy oferowany przez nas rodzaj standardowej dostawy) bez zbędnej zwłoki, lecz nie później niż 14 dni od otrzymania powiadomienia o skorzystaniu z prawa do odstąpienia od umowy lub anulowania umowy bądź po otrzymaniu zwróconego produktu od klienta, jeśli nastąpiło to w późniejszym terminie. ASICS zwróci środki tą samą metodą, której użyto do opłacenia transakcji zakupu, chyba że klient jednoznacznie zgodził się na użycie innego sposobu, jednak w żadnym wypadku nie poniesie on żadnych opłat z tego tytułu.

  13.8. ASICS może wstrzymać zwrot środków do chwili otrzymania towarów od klienta lub uzyskania pokwitowania ich wysyłki – w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. Gdy ASICS zakończy procedurę zwrotu, klient otrzyma stosowne powiadomienie w wiadomości e-mail.

  13.9. Po przesłaniu powiadomienia o odstąpieniu od umowy lub anulowaniu umowy z ASICS klient powinien bez zbędnej zwłoki odesłać towary zgodnie z procedurą zwrotu objaśnioną na formularzu zwrotu, który został dołączony do zamówienia. Termin zostanie uznany za zachowany, jeżeli klient dokona zwrotu towarów przed upływem 14 dni. ASICS nie ponosi odpowiedzialności za zagubione przesyłki.

  13.10. ASICS pokryje koszty zwrotu towarów, jeżeli klient skorzysta z metody zwrotu wskazanej na formularzu zwrotu i będzie postępował zgodnie z opisaną tam procedurą. W przeciwnym razie bezpośrednie koszty zwrotu towarów będzie musiał ponieść klient.

  13.11. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszoną wartość towarów wynikającą z obchodzenia się z nimi w sposób inny niż wymagany w celu ustalenia ich charakteru, właściwości i funkcjonowania.

  13.12. Aby zapobiec zmniejszeniu wartości produktów, ASICS zaleca, aby:

  a) nie niszczyć produktu;

  b) nie usuwać dołączonych do niego metek;

  c) nie nosić, nie prać ani nie zmieniać produktu w żaden sposób.

  13.13. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku: a) dostawy towarów wyprodukowanych zgodnie ze specyfikacją klienta lub wyraźnie spersonalizowanych; b) dostawy produktów w szczelnym opakowaniu, nienadających się do zwrotu ze względu na wymogi ochrony zdrowia lub z powodów higienicznych, których opakowanie zostało rozszczelnione po dostarczeniu.

  ZGODNOŚĆ Z UMOWĄ

  14.1. ASICS dostarczy klientowi produkty zgodnie z postanowieniami umowy sprzedaży dotyczącej tych produktów („Umowa”).

  14.2. W razie wystąpienia niezgodności dostarczonych produktów z umową ASICS ponosi odpowiedzialność wobec klienta, o ile zostały spełnione przesłanki określone w stosownych przepisach.

  14.3. W przypadku wystąpienia niezgodności klientowi przysługuje odpowiedni rabat w stosunku do oryginalnej ceny bądź prawo do unieważnienia umowy.

  14.4. W razie unieważnienia umowy ASICS może poprosić klienta o zwrot produktów przed zakończeniem procedury zwrotu środków. Szczegółowe informacje na temat zwrotu produktów znajdują się na formularzu zwrotu dostarczonym wraz z produktem. Po otrzymaniu produktów i potwierdzeniu zgłoszonej niezgodności ASICS zwróci klientowi należne środki. Gdy ASICS zakończy procedurę zwrotu, klient otrzyma stosowne powiadomienie w wiadomości e-mail.

  14.5. ASICS bez zbędnej zwłoki zwróci klientowi wszelkie poniesione koszty, obejmujące m.in. cenę produktu i opłaty za dostawę, a także koszty związane z wysyłką zwracanego towaru. ASICS zwróci środki tą samą metodą, której użyto w transakcji zakupu, chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej, jednak w żadnym wypadku klient nie poniesie żadnych opłat z tego tytułu.

  14.6. ASICS ponosi odpowiedzialność za niezgodność produktów, o ile zostanie ona stwierdzona w ciągu dwóch (2) lat od ich dostarczenia.

  14.7. Klient musi powiadomić spółkę ASICS o niezgodności w ciągu 2 miesięcy od chwili jej wykrycia.

  14.8. ASICS nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody wynikające z konserwacji bądź użytkowania produktu w sposób niezgodny ze stosowną instrukcją lub korzystania z produktu w innym celu niż ten, do którego został przeznaczony.

  14.9. ASICS nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z niezgodności, w przypadku gdy stanowią one: szkody pośrednie, szkody wynikowe, utratę zysków lub dochodów bądź utratę okazji handlowych.

  14.10. Niezależnie od powyższego ASICS nie wyklucza ani nie ogranicza swojej prawnej odpowiedzialności wynikającej z niniejszej umowy w przypadku śmierci lub uszkodzenia ciała spowodowanych działaniem bądź zaniechaniem z naszej strony.

  14.11. ASICS pragnie przypomnieć o przysługujących klientowi prawach na mocy stosownych krajowych przepisów regulujących sprzedaż towarów konsumenckich. Warunki niniejszego świadectwa zgodności nie mają na te prawa żadnego wpływu.

  15. DANE OSOBOWE

  15.1. Obowiązuje Polityka prywatności ASICS. Polityka prywatności znajduje się na tej stronie w naszej stronie internetowej.

  16. OBOWIĄZUJĄCE PRAWO

  16.1. Wszelkie stosunki prawne pomiędzy spółką ASICS a klientem regulują przepisy prawa holenderskiego.

  16.2. Umowa (do której odnosi się niniejszy regulamin ogólny) może zostać zawarta w języku angielskim lub języku holenderskim.

  17. SKARGI

  17.1. Jeśli ASICS popełni błąd w zamówieniu lub jeśli klient chce złożyć skargę bądź przekazać informacje w innej sprawie, prosimy niezwłocznie skontaktować się z nami, dzwoniąc pod numer +48 223075388 albo wysyłając wiadomość e-mail na adres consumer-pl@asics.com. Z chęcią udzielimy wszelkiej pomocy. Nasze zwyczajowe godziny pracy to 9:00-13:00, od poniedziałku do piątku.