Oświadczenie

Dostęp do strony internetowej i jej użytkowanie

Niniejszy regulamin („Regulamin”) ma zastosowanie do Twojego dostępu do strony internetowej („Strona internetowa”) należącej do ASICS Europe B.V. („ASICS”) oraz użytkowania jej.

Własność intelektualna

Wszelkie prawa autorskie, znaki towarowe, prawa do wzorów przemysłowych i inne prawa własności intelektualnej (zarejestrowane i niezarejestrowane) dotyczące Strony internetowej i całej jej zawartości (w tym wszystkich zastosowań) pozostają własnością ASICS lub jej licencjodawców. Użytkownikowi nie przysługuje prawo do powielania, odtwarzania, wznawiania, dekompilacji, poddawania zabiegom inżynierii odwrotnej, pobierania, wykorzystywania na potrzeby postów, nadawania, transmitowania, publicznego udostępniania lub wykorzystywania zawartości Strony internetowej w sposób inny, niż na własne, niekomercyjne potrzeby. Użytkownik oświadcza, że nie będzie dostosowywał, zmieniał lub tworzył dzieł odtwórczych na podstawie zawartości Strony internetowej, z wyjątkiem własnych, niekomercyjnych potrzeb. Każdy inny sposób wykorzystania zawartości Strony internetowej wymaga uprzedniej pisemnej zgody ASICS.

Nazwy, obrazy i logotypy identyfikujące ASICS lub strony trzecie oraz ich produkty i usługi podlegają prawom autorskim, prawom do wzorów przemysłowych i prawom do znaków towarowych należących do ASICS lub stron trzecich. Żadne informacje zawarte w niniejszym regulaminie nie mogą być rozumiane jako przekazanie jakichkolwiek praw do wykorzystania jakiegokolwiek znaku towarowego, praw do wzorów przemysłowych lub praw autorskich przysługujących ASICS lub jakiejkolwiek stronie trzeciej.

Brak gwarancji

Niniejsza Strona internetowa i cała jej zawartość przedstawiane są w obecnym stanie i w miarę dostępności. ASICS, jego licencjodawcy i inni dostawcy zrzekają się wszelkich gwarancji, zarówno bezpośrednich, jak i dorozumianych, w tym gwarancji związanych ze Stroną internetową i jej zawartością w odniesieniu do tego, że nie zawierają one błędów, nie zawierają wirusów i mogą funkcjonować w sposób niezaburzony, że spełnią wymagania użytkownika lub, że błędy zostaną naprawione, a także dorozumianych gwarancji, że Strona internetowa i cała jej zawartość są odpowiednie do handlu, wykazują zadowalający poziom jakości, są dokładne, dostosowane do określonego celu lub potrzeby, lub nie naruszają żadnych praw, o ile obowiązujące przepisy prawa nie wykluczają zrzeczenia się takich dorozumianych gwarancji. Informacje przekazane przez ASICS, jej filie lub ich pracowników lub odpowiednio umocowanych pośredników, w żadnym wypadku nie będą stanowić gwarancji lub poszerzać zakresu jakiejkolwiek gwarancji, której nie można się zrzec w świetle obowiązujących przepisów prawa. Użytkownik korzysta ze Strony internetowej wyłącznie na własne ryzyko i nie ma prawa żądać od ASICS żadnego wsparcia, poprawek, aktualizacji, ulepszeń, usuwania błędów lub poprawiania Strony internetowej ani całej jej zawartości. Niektóre systemy prawne nie umożliwiają wyłączenia gwarancji dorozumianych, dlatego powyższe wyłączenia mogą nie mieć zastosowania w Twoim przypadku. 

Ograniczenie odpowiedzialności

ASICS nie będzie odpowiadać za żadne szkody wynikłe z korzystania ze Strony internetowej lub w związku z takim korzystaniem, niezależnie od przyjętej formy działania. Powyższe ograniczenie odpowiedzialności nie będzie miało zastosowania w przypadku, gdy szkody wynikną z rażącego zaniedbania lub umyślnego niewłaściwego postępowania ze strony kadry zarządzającej firmy ASICS. 

Zmiany na stronie 

ASICS może w dowolnym momencie zmienić lub przestać świadczyć dowolny aspekt, usługę, funkcję lub zawartość Strony internetowej, w tym, między innymi, zawartość Strony internetowej, godziny dostępności oraz wyposażenie niezbędne do udostępnienia Strony internetowej lub korzystania z niej.

Obowiązujące prawo

Niniejszy Regulamin podlega prawu holenderskiemu.

--

Szwecja

Adgang til og brug af websted

Følgende brugerbetingelser (“Brugerbetingelser”) gælder for din adgang til, og brug af webstedet(“Webstedet”) ASICS Europe B.V. oraz użytkowania jej.

Immaterielle rettigheder

Alle ophavsrettigheder, varemærker, designrettigheder, patenter og andre immaterielle rettigheder (registrerede eller ikke registrerede) i og på Webstedet samt alt indhold (herunder alle applikationer) placeret på Webstedet tilhører ASICS eller dets licensgivere. Du må ikke kopiere, reproducere, genudgive, adskille, dekompilere, foretage reverse engineering af, downloade, opslå, transmittere, offentliggøre eller på anden måde bruge Webstedets indhold på nogen måde undtagen til eget privat, ikke-kommerciel brug. Du accepterer desuden ikke at bearbejde, ændre eller foretage afledt arbejde af indhold på Webstedet undtagen til eget privat, ikke-kommerciel brug. Al anden brug af Webstedets indhold kræver forudgående skriftlig tilladelse fra ASICS.

Navne, billeder og logoer, der identificerer ASICS eller tredjeparter og deres produkter og tjenester, er omfattet af lov om ophavsret, designloven og eller varemærkeloven og tilhører ASICS og/eller tredjepart. Intet i disse vilkår skal fortolkes som en overdragelse af licensrettigheder eller rettigheder til at bruge nogen varemærker, designrettigheder eller ophavsrettigheder tilhørende ASICS eller tredjepart.

Intet ansvar

Dette Websted med tilhørende indhold udbydes ”som det er og forefindes”. ASICS, dets licensgivere og andre leverandører fraskriver sig alt ansvar, , herunder ansvar for, at Webstedet og dets indhold er fri for fejl, virusfri, og fungerer uden afbrydelser, at det vil kunne opfylde dine krav eller forudsætninger at fejl bliver rettet, samt ansvar for at Webstedet og dets indhold er salgbart, er af tilfredsstillende kvalitet, korrekt, egnet til et bestemt påtænkt formål eller behov, ASICS, dets licensgivere og andre leverandører fraskriver sig alt ansvar for, at Webstedet eller dets indhold ikke er krænkende, medmindre sådant, inklusive stiltiende ansvar ikke juridisk kan fraskrives. Oplysninger, der gives af ASICS, dets koncernforbundne selskaber eller deres respektive medarbejdere eller autoriserede agenter kan ikke danne grundlag for pålæggelse af ansvar eller øge omfanget af et ansvar, der ikke kan fragås under gældende lovgivning. Brugen af dette Websted sker helt på eget ansvar, og ASICS er på ingen måde forpligtet til at yde support, fejlrettelser, opdateringer, opgraderinger og/eller forbedringer af Webstedet eller dets indhold. I visse retskredse tillades ikke udelukkelse af stiltiende ansvar, så ovenstående udelukkelser gælder muligvis ikke i dit tilfælde.

Begrænsning af ansvar

ASICS kan ikke holdes ansvarlig for skader, der opstår som følge af eller i forbindelse med brugen af Webstedet, uanset handlingens form. Ovennævnte begrænsning af ansvar gælder ikke, hvis skaden sker som følge af grov uagtsomhed eller en forsætlig handling hos ASICS.

Ændringer af Webstedet eller dets indhold 

ASICS kan til enhver tid ændre eller fjerne , tjenester, funktioner eller indhold på Webstedet, herunder, men ikke begrænset til, indhold, tilgængelighed samt krav til udstyr, der er nødvendigt til adgang eller brug af Webstedet.

Gældende lovgivning

Disse Brugerbetingelser er underlagt lovgivningen i Holland.

--

Dania

Adgang til og brug af websted

Følgende brugerbetingelser (“Brugerbetingelser”) gælder for din adgang til, og brug af webstedet(“Webstedet”) ASICS Europe B.V. oraz użytkowania jej.

Immaterielle rettigheder

Alle ophavsrettigheder, varemærker, designrettigheder, patenter og andre immaterielle rettigheder (registrerede eller ikke registrerede) i og på Webstedet samt alt indhold (herunder alle applikationer) placeret på Webstedet tilhører ASICS eller dets licensgivere. Du må ikke kopiere, reproducere, genudgive, adskille, dekompilere, foretage reverse engineering af, downloade, opslå, transmittere, offentliggøre eller på anden måde bruge Webstedets indhold på nogen måde undtagen til eget privat, ikke-kommerciel brug. Du accepterer desuden ikke at bearbejde, ændre eller foretage afledt arbejde af indhold på Webstedet undtagen til eget privat, ikke-kommerciel brug. Al anden brug af Webstedets indhold kræver forudgående skriftlig tilladelse fra ASICS.

Navne, billeder og logoer, der identificerer ASICS eller tredjeparter og deres produkter og tjenester, er omfattet af lov om ophavsret, designloven og eller varemærkeloven og tilhører ASICS og/eller tredjepart. Intet i disse vilkår skal fortolkes som en overdragelse af licensrettigheder eller rettigheder til at bruge nogen varemærker, designrettigheder eller ophavsrettigheder tilhørende ASICS eller tredjepart.

Intet ansvar

Dette Websted med tilhørende indhold udbydes ”som det er og forefindes”. ASICS, dets licensgivere og andre leverandører fraskriver sig alt ansvar, , herunder ansvar for, at Webstedet og dets indhold er fri for fejl, virusfri, og fungerer uden afbrydelser, at det vil kunne opfylde dine krav eller forudsætninger at fejl bliver rettet, samt ansvar for at Webstedet og dets indhold er salgbart, er af tilfredsstillende kvalitet, korrekt, egnet til et bestemt påtænkt formål eller behov, ASICS, dets licensgivere og andre leverandører fraskriver sig alt ansvar for, at Webstedet eller dets indhold ikke er krænkende, medmindre sådant, inklusive stiltiende ansvar ikke juridisk kan fraskrives. Oplysninger, der gives af ASICS, dets koncernforbundne selskaber eller deres respektive medarbejdere eller autoriserede agenter kan ikke danne grundlag for pålæggelse af ansvar eller øge omfanget af et ansvar, der ikke kan fragås under gældende lovgivning. Brugen af dette Websted sker helt på eget ansvar, og ASICS er på ingen måde forpligtet til at yde support, fejlrettelser, opdateringer, opgraderinger og/eller forbedringer af Webstedet eller dets indhold. I visse retskredse tillades ikke udelukkelse af stiltiende ansvar, så ovenstående udelukkelser gælder muligvis ikke i dit tilfælde.

Begrænsning af ansvar

ASICS kan ikke holdes ansvarlig for skader, der opstår som følge af eller i forbindelse med brugen af Webstedet, uanset handlingens form. Ovennævnte begrænsning af ansvar gælder ikke, hvis skaden sker som følge af grov uagtsomhed eller en forsætlig handling hos ASICS.

Ændringer af Webstedet eller dets indhold 

ASICS kan til enhver tid ændre eller fjerne , tjenester, funktioner eller indhold på Webstedet, herunder, men ikke begrænset til, indhold, tilgængelighed samt krav til udstyr, der er nødvendigt til adgang eller brug af Webstedet.

Gældende lovgivning

Disse Brugerbetingelser er underlagt lovgivningen i Holland.