Algemene Voorwaarden

 • ALGEMEEN
  Svg Vector Icons : http://www.onlinewebfonts.com/icon

  1. IDENTITEIT VAN ASICS

  In deze algemene voorwaarden en op de website verwijst 'ASICS' aan ASICS Europe B.V., opgericht en geregistreerd in Nederland, gevestigd te Amsterdam (Nederland). De statutaire zetel van ASICS is gevestigd op de Taurusavenue 165, (2132 LS) Hoofddorp (Nederland), e-mailadres: consument-NL@asics.com. ASICS is geregistreerd in het handelsregister onder nummer 34092761 en btw-nummer NL-8033.24.273.B.01.

  2. TOEPASSELIJKHEID

  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van ASICS voor producten die door het gebruik van de website worden verkocht, evenals op alle contracten tussen ASICS en de klant waarin ASICS ermee instemt om goederen of diensten aan de klant te verkopen en te leveren.

  3. PRODUCTEN

  De klant kan via de website bestellingen plaatsen voor de producten die op de website worden getoond tegen de aangegeven prijzen.

  De producten hebben de specificaties zoals aangegeven in de productbeschrijving van de website. De omvang van de toepasselijke aftersales klantenondersteuning en commerciële garanties worden beschreven op de website en in de orderbevestiging.

  De klant heeft een wettelijke garantie van overeenstemming voor de producten. Indien de producten niet in overeenstemming zijn, beschikt de klant over rechtsmiddelen krachtens de wet in geval van een dergelijke non-conformiteit.

  4. BESTELPROCEDURE

  4.1. Een klant kan een bestelling plaatsen onder de voorwaarde dat de klant:

  ○      a) zijn juiste naam en adres, telefoonnummer, e-mailadres, betalingsgegevens en andere vereiste informatie verstrekt;

  ○      b) een leveringsadres opgeeft of een beschikbare winkellocatie kiest voor het Ophalen van de bestelling die zich in de Regio[RH1] bevindt, zoals hieronder gedefinieerd; en

  ○      c) de eigenaar of de geautoriseerde houder is van een geldige betaalpas/creditkaart om de producten te kopen indien er met een betaalpas/creditkaart wordt betaald.

  4.2. Een online bestelling wordt geplaatst door op de knop "NU BETALEN" te klikken en door te gaan naar de afrekenpagina.

  4.3. De klant krijgt de gelegenheid om zijn bestelling(en) te bekijken, de algemene voorwaarden te lezen en te aanvaarden, de totale prijs van zijn bestelling(en) en de door hem verstrekte informatie te controleren en eventuele invoerfouten te corrigeren alvorens zijn bestelling(en) te bevestigen.

  4.4. Een bestelling van de klant die wordt geplaatst en bevestigd, bindt ASICS niet, maar vormt een aanbod van de klant om de relevante producten ter overweging te kopen tegen betaling van de geldende prijzen. Alle bestellingen moeten dan formeel worden aanvaard door ASICS die ervoor kan kiezen geen abnormale orders te aanvaarden en orders waarvan zij vermoeden dat ze niet te goeder trouw zijn geplaatst.

  4.5. Zodra ASICS de bevestigde bestelling van de klant heeft ontvangen, stuurt ASICS een e-mail naar de klant via het door de klant opgegeven e-mailadres, waarin de ontvangst van de bestelling(en) wordt bevestigd en de details van het bestelde product of de bestelde producten worden vermeld. De e-mail zal door ASICS worden verzonden zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is. Deze e-mail vormt geen aanvaarding van de bestelling(en) van de klant - slechts een bevestiging dat ASICS deze heeft ontvangen.

  5. SLUITING VAN HET CONTRACT

  5.1. Na ontvangst van de bestelling(en) van de klant zal ASICS controleren of (het) betreffende product(en) op voorraad is (zijn). Het contract tussen de klant en ASICS komt uitsluitend tot stand nadat ASICS de klant een e-mail stuurt ter bevestiging van het contract en ter bevestiging dat ofwel alles of een deel van het (de) product(en) nog beschikbaar is (zijn) en is (zijn) verzonden (bevestigingsmail van verzending) of dat de bestelling(en) klaar is (zijn) om te worden opgehaald in de geselecteerde winkel.

  5.2. ASICS zal geen toegankelijke kopie van dit contract opslaan, dus de klant wordt aangemoedigd om een kopie van de orderbevestiging en deze algemene voorwaarden te downloaden, op te slaan en/of af te drukken voor zijn administratie.

  6. PRIJZEN

  6.1. De prijs die betaald dient te worden voor een product is de prijs die geldt ten tijde van het plaatsen van de bestelling en wordt vermeld in de bevestigingsmail van ontvangst en de bevestigingsmail van de bestelling.

  6.2. Alle prijzen zijn inclusief belasting toegevoegde waarde (btw).

  6.3. Alle op de website vermelde prijzen zijn exclusief de leveringskosten die tijdens de afronding van de bestelprocedure apart worden vermeld, en kunnen per dag en per bestelling verschillen.

  7. ONJUISTHEDEN

  7.1. In het geval dat ASICS in de presentatie van het product, de beschrijving van de specificaties daarvan, of de vermelding van de prijs, een fout heeft gemaakt, en i) het voor de klant duidelijk had moeten zijn dat dit een spel- of zetfout betrof, of ii) in het geval dat de klant in de gegeven omstandigheden redelijkerwijs niet kon verwachten dat ASICS dat product zou leveren, of in staat zou zijn om dat product te leveren met die specificaties voor die prijs, dan zal er geen geldig contract worden gesloten.

  7.2. In het geval van een fout zoals bedoeld in artikel 7.1 is de aanbieding van ASICS niet geldig en wordt er geen contract gesloten tussen de klant en ASICS. In een dergelijk geval is ASICS niet verplicht om een product te leveren dat door de klant is besteld, noch om de klant te vergoeden voor geleden schade.

  8. OPTIE IN GEVAL VAN LEVERINGSPROBLEMEN

  8.1. Indien ASICS na het afsluiten van het contract ontdekt dat ASICS de bestelde producten niet langer kan leveren (pakket is bijvoorbeeld kwijtgeraakt tijdens de verzending) en niet verantwoordelijk is voor deze situatie, dan heeft ASICS het recht om het contract te beëindigen. ASICS zal de klant uiteraard onmiddellijk op de hoogte brengen en eventuele betalingen terugbetalen.

  9. REGIO

  9.1. Producten worden door ASICS uitsluitend geleverd aan klanten in Oostenrijk, België, Denemarken, Frankrijk, Duitsland, Nederland, Portugal, Spanje, Italië.

  10. BETALING

  10.1 Betaling van de producten kan op een van de volgende manieren geschieden:

  a) Creditcard (MasterCard of Visa): tijdens de bestelprocedure dient de klant het nummer en de vervaldatum van zijn creditcard in te vullen. De klant dient ervoor te zorgen dat de exacte naam wordt ingevuld zoals vermeld op de creditcard. De betaling wordt online geautoriseerd, zodat de klant direct weet of de betaling al dan niet succesvol is afgerond; of,

  b) PayPal: met PayPal kan de klant de aankoopprijs rechtstreeks overmaken naar ASICS vanaf de bankrekening, creditcard of PayPal-rekening.

  c) iDEAL: met iDEAL kan de klant de aankoopprijs rechtstreeks overmaken naar ASICS vanaf de bankrekening, binnen de vertrouwde internetbetaalomgeving die door de bank van de klant wordt aangeboden.

  11. EIGENDOMSVOORBEHOUD

  11.1. De geleverde producten blijven eigendom van ASICS totdat de klant alle krachtens enige overeenkomst aan ASICS verschuldigde bedragen volledig heeft betaald, inclusief de betaling van kosten, zelfs van eerdere of latere leveringen of deelleveringen. De klant mag de producten niet verkopen, vervreemden of bezwaren voordat het eigendom ervan op de klant is overgegaan.

  12. LEVERINGSTERMIJN

  12.1. ASICS zal elk besteld product leveren binnen 30 (dertig) dagen nadat de orderbevestiging door ASICS naar de klant is verstuurd.

  12.2. De leveringstermijn is indicatief en niet bindend.

  12.3. ASICS zal zorgen voor het transport van het product naar het adres zoals opgenomen in de orderbevestiging.

  12.4. Voor de optie 'Bestelling ophalen' geldt het volgende:

  ●      De klant ontvangt een melding via e-mail zodra de bestelling beschikbaar is om opgehaald te worden in de geselecteerde winkel;

  ●      De bestelling wordt 14 dagen in de geselecteerde winkel bewaard.

  ●      Als de bestelling niet binnen 14 kalenderdagen opgehaald is, zal ASICS de bestelling annuleren en het geld terugstorten via de oorspronkelijke betalingsmethode.

  ●      De klant is verplicht een officieel identiteitsbewijs met pasfoto en het nummer/de e-mail van de bestelbevestiging mee te nemen om de bestelling op te halen.

  13. RETOURBELEID EN HERROEPINGSRECHT

  13.1. De klant heeft het recht om het contract te annuleren of op te zeggen binnen 30 werkdagen na ontvangst van het betreffende artikel op het afleveringsadres/nadat het betreffende artikel is opgehaald in de gekozen winkel.

  13.2. De klant heeft het recht om het contract binnen 30 dagen zonder opgaaf van redenen op te zeggen of te ontbinden.

  13.3. Het recht op herroeping en annulering is alleen van toepassing op producten die via de website zijn gekocht.

  13.4. De herroepings- en annuleringstermijn verstrijkt na 30 dagen, te rekenen vanaf de dag die volgt op een van de volgende vier data:

  a) waarop de klant of een door de klant aangewezen derde die niet de vervoerder is, de goederen fysiek in bezit krijgt;

  b) in geval van een contract betreffende meerdere goederen die door de consument in één bestelling zijn besteld en afzonderlijk worden geleverd: waarop de klant, of een door de klant aangewezen derde die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit krijgt;

  c) in geval van een contract betreffende de levering van een goed dat uit meerdere partijen of stukken bestaat: waarop de klant, of een door de klant aangewezen derde die niet de vervoerder is, de laatste partij of het laatste stuk fysiek in bezit krijgt; of,

  d) in geval van een contract voor reguliere levering van goederen gedurende een gedefinieerde periode waarin de klant, of een door de klant aangewezen derde die niet de vervoerder is, het eerste goed fysiek in bezit krijgt.

  13.5. Om gebruik te maken van het herroepingsrecht dient de klant ASICS Europe B.V. te informeren door middel van een ondubbelzinnige herroepingsverklaring. Dit kan worden gedaan door gratis contact op te nemen met onze Klantenservice, door te bellen naar +31237440069, of door een e-mail te sturen naar consument-NL@asics.com. Een standaardherroepingsformulier is hier te vinden (voeg een hyperlink in naar het standaardherroepingsformulier [Bijlage A]). Het standaardherroepingsformulier dient als een sjabloon en is niet verplicht.

  13.6. Om de herroepings- of annuleringstermijn in acht te nemen, volstaat het dat de klant zijn mededeling betreffende de uitoefening van het recht op herroeping of annulering stuurt of contact opneemt met onze Klantensevice voor het verstrijken van de herroepingstermijn.

  13.7. Als de klant zich terugtrekt uit het contract of het contract annuleert, zal ASICS de klant alle van de klant ontvangen betalingen terugbetalen, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van de aanvullende kosten die voortvloeien uit de keuze voor een type levering anders dan de goedkoopste standaardlevering die door ons wordt aangeboden), zonder onnodige vertraging, en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat ASICS is geïnformeerd over de beslissing van de klant om zich terug te trekken uit dit contract of dit contract te annuleren, of nadat ASICS het geretourneerde product van de klant heeft ontvangen, als dit op een later tijdstip is. ASICS zal een dergelijke terugbetaling uitvoeren met behulp van hetzelfde betaalmiddel als degene die de klant heeft gebruikt voor de initiële transactie, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen met de klant; in geen geval zullen kosten in rekening gebracht worden aan de klant als gevolg van een dergelijke terugbetaling.

  13.8. ASICS kan de terugbetaling inhouden totdat ASICS de goederen heeft terugontvangen of de klant het bewijs heeft geleverd dat hij de goederen heeft teruggestuurd, afhankelijk van wat het eerst gebeurt. De klant ontvangt een e-mailbericht zodra ASICS klaar is met de verwerking van de retourzending van de klant.

  13.9. De klant zal de goederen terugsturen in overeenstemming met de retourprocedure zoals bepaald in het retourformulier dat bij zijn bestelling was gevoegd, zonder onnodige vertraging vanaf de dag waarop de klant zijn terugtrekking uit of annulering van dit contract aan ASICS meedeelt. De termijn wordt in acht genomen als de klant de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. ASICS neemt geen verantwoordelijkheid voor verloren gegane zendingen.

  13.10. ASICS zal de kosten dragen voor het retourneren van de goederen indien de klant gebruikmaakt van de retourservice en -procedure zoals beschreven in het retourformulier. Anders zal de klant de directe kosten van het terugsturen van de goederen moeten dragen.

  13.11. De klant is uitsluitend aansprakelijk voor enige waardevermindering van de goederen die het gevolg is van de behandeling, anders dan wat nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

  13.12. Om ervoor te zorgen dat de waarde van de producten niet wordt verminderd, dringt ASICS er bij de klant op aan:

  a) Het product niet te beschadigen;

  b) De aan het product bevestigde labels niet te verwijderen;

  c) Het product niet te dragen, te wassen en/of te wijzigen.

  13.13. Er bestaat geen herroepingsrecht met betrekking tot: a) de levering van producten die volgens de specificaties van de consument zijn vervaardigd of duidelijk zijn gepersonaliseerd en/of b) de levering van verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden geretourneerd en die na levering niet langer zijn verzegeld.

  OVEREENSTEMMING

  14.1. ASICS levert de producten aan de klant welke producten in overeenstemming zijn met het koopcontract voor de betreffende Producten ("Overeenkomst")

  14.2. Indien er een gebrek aan overeenstemming bestaat op het moment dat de Producten werden geleverd, is ASICS aansprakelijk jegens de klant, op voorwaarde echter dat wordt voldaan aan de eisen die de toepasselijke wetgeving daaraan stelt.

  14.3. In geval van een gebrek aan overeenstemming heeft de klant het recht een passende vermindering van de prijs te eisen of de Overeenkomst te laten ontbinden.

  14.4. In geval van ontbinding van de Overeenkomst kan ASICS de klant vragen de producten te retourneren voordat ASICS de terugbetaling kan verwerken. Voor informatie over het terugsturen van het product naar ASICS verwijzen wij u naar het retourformulier dat bij de levering van het product is meegeleverd. Zodra ASICS het product ontvangt en bevestigt dat er een gebrek aan overeenstemming is, zal ASICS de terugbetaling verwerken. De klant ontvangt een e-mailbericht zodra ASICS klaar is met de verwerking van de retourzending.

  14.5. ASICS zal de klant alle van de klant ontvangen betalingen, inclusief de kosten van het product en de leveringskosten en de verzendkosten voor het retourneren van het product, zonder onnodige vertraging, terugbetalen. ASICS zal een dergelijke terugbetaling uitvoeren met behulp van hetzelfde betaalmiddel als degene die de klant heeft gebruikt voor de initiële transactie, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen; in geen geval zullen kosten in rekening gebracht worden aan de klant als gevolg van een dergelijke terugbetaling.

  14.6. ASICS is alleen aansprakelijk wanneer het gebrek aan overeenstemming binnen twee (2) jaar na levering van de Producten aan het licht komt.

  14.7. De klant dient ASICS binnen twee (2) maanden na de datum waarop de klant een dergelijk gebrek aan overeenstemming heeft vastgesteld, op de hoogte te stellen van het gebrek aan overeenstemming.

  14.8. ASICS kan niet aansprakelijk of verantwoordelijk worden gesteld voor schade die ontstaat doordat het product niet in overeenstemming met de onderhoudsinstructies wordt onderhouden of niet in overeenstemming met de gebruiksinstructies wordt gebruikt, of doordat het product voor een ander doel wordt gebruikt dan waarvoor het is verkocht.

  14.9. ASICS is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het gebrek aan overeenstemming, voor zover deze schade bestaat uit: indirecte schade, gevolgschade, verlies van winst of inkomen, verlies of zakelijke kansen.

  14.10. Echter, in afwijking van het bovenstaande, sluit ASICS onze wettelijke aansprakelijkheid hieronder niet uit of beperkt deze niet in het geval van het overlijden of persoonlijk letsel aan u als gevolg van een handeling of verzuim van ASICS.

  14.11. ASICS wil u eraan herinneren dat u wettelijke rechten heeft op grond van de toepasselijke nationale wetgeving inzake de verkoop van consumptiegoederen en dat deze rechten niet worden beïnvloed door de bepalingen en voorwaarden van dit certificaat van overeenstemming.

  15. PERSOONSGEGEVENS

  15.1. Het Privacybeleid van ASICS is van toepassing. Het Privacybeleid is te vinden op de website onder de koppeling.

  16. TOEPASSELIJK RECHT

  16.1. Alle rechtsbetrekkingen tussen ASICS en de klant worden beheerst door het Nederlands recht.

  16.2. Het contract (waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn) kan worden afgesloten in de volgende talen: Engels of Nederlands.

  17. KLACHTEN

  17.1. Indien ASICS een fout heeft gemaakt met betrekking tot de bestelling, indien de klant klachten heeft, of indien de klant om andere redenen contact wil opnemen met ASICS, neem dan onmiddellijk contact op met ASICS via +31237440069 of consument-NL@asics.com. Wij zijn u graag van dienst. Onze reguliere kantooruren zijn van 09:00 tot 13:00 uur, maandag tot en met vrijdag.