Vrijwaring

Toegang tot en gebruik van de website

De volgende algemene voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op uw toegang tot en gebruik van de website (“Website”) van ASICS Europe B.V. (“ASICS”).

Intellectuele eigendom

Alle auteursrechten, handelsmerken, ontwerprechten, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten (gedeponeerd/geregistreerd of niet) in en op de Website en alle content (inclusief alle applicaties) die zich op de Website bevinden, blijven berusten bij ASICS of haar licentieverstrekkers. U mag de website-content niet kopiëren, reproduceren, her-publiceren, demonteren, decompileren, onderwerpen aan reverse-engineering, downloaden, posten, uitzenden, verzenden, aan het publiek beschikbaar stellen of op enige wijze andere gebruiken behalve voor uw eigen persoonlijke, niet-commerciële gebruik. U verbindt zich ook tot het niet aanpassen of veranderen van enige content van enige Website en zult er ook geen afgeleid werk van maken, behalve voor uw eigen persoonlijke, niet-commerciële gebruik. Voor elk ander gebruik van de Website-content is voorafgaande schriftelijke toestemming van ASICS vereist.

De namen, afbeeldingen en logo's die ASICS of derden en hun producten en diensten identificeren, zijn onderworpen aan auteursrechten, ontwerprechten en handelsmerken van ASICS en/of derden. Niets van hetgeen in deze voorwaarden is opgenomen, mag worden geïnterpreteerd als enige licentie voor of enig recht op het gebruik van enig handelsmerk, ontwerprecht of auteursrecht van ASICS of enige derden.

Geen garantie

Deze site en alle content daarvan worden u met alle gebreken aangeboden “als zodanig” en “voor zover beschikbaar”. ASICS, haar licentieverstrekkers en andere leveranciers wijzen elke garantie af, hetzij uitdrukkelijk of impliciet, inclusief garanties dat de Website en alle content vrij zijn van gebreken, geen virussen bevatten en zonder onderbrekingen gebruikt kunnen worden, dat deze aan uw vereisten zullen voldoen of dat fouten zullen worden gecorrigeerd, en de impliciete garantie dat de website en alle content verkoopbaar zijn, van bevredigende kwaliteit, accuraat, geschikt voor een bepaald doel of een bepaalde behoefte, of geen inbreuk maken, tenzij dergelijke impliciete garanties dit wettelijk niet mogen uitsluiten. Geen informatie die door ASICS, haar gelieerde ondernemingen of hun respectievelijke werknemers of geautoriseerde tussenpersonen wordt gegeven, zal een garantie creëren of het toepassingsgebied van enige garantie uitbreiden waarvoor krachtens de geldende wet geen disclaimer kan worden gemaakt. Het gebruik van deze Website is uitsluitend voor eigen risico en ASICS heeft geen enkele verplichting om u enige ondersteuning te bieden, fouten te corrigeren, gegevens bij te werken, software te vernieuwen, bugs te verwijderen en/of verbeteringen aan te brengen aan de Website en alle content. Sommige jurisdicties staan uitsluiting van impliciete garanties niet toe, dus de bovenvermelde uitsluitingen zijn misschien niet op u van toepassing.

Beperking van aansprakelijkheid

ASICS is niet aansprakelijk voor enige schade voortvloeiend uit of in verband met het gebruik van de Website, onafhankelijk van de vorm van de handeling. De hiervoor vermelde beperking van aansprakelijkheid geldt niet indien de schade voortvloeit uit grove nalatigheid of opzettelijk wangedrag van het hogere management van ASICS.

Veranderingen in de Website

ASICS mag elk aspect, elke service, elke functie of alle content van de Website op elk gewenst moment veranderen of stopzetten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot content, uren van beschikbaarheid en apparatuur die nodig is voor toegang of gebruik.

Toepasselijk recht

Nederlands recht is uitsluitend van toepassing op deze voorwaarden.